Prava i uslovi korišćenja

Na osnovu člana 13 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu (“Službeni list CG” broj 002/18, 004/18, 013/18, 025/19, 067/19 i 076/20) i Statuta Turističke agencije „Gold Travel“ d.o.o. Podgorica (u daljem tekstu „Organizator“), izvršni direktor Agencije, dana 27.05.2022.godine, donio je sljedeće:

 

OPŠTE USLOVE PUTOVANJA

 

Odredbe Opštih uslova putovanja čine sastavni dio ugovora o putovanju koji se zaključuje između putnika i Turističke agencije „Gold Travel“ d.o.o. Podgorica, kao organizatora putovanja, osim odredbi koje su drugačije definisane pisanim ugovorom ili Programamom putovanja, te molimo da se sa sadžinom istih upoznate detaljno.

I Obaveza obavještavanja prije potpisivanja ugovora

Potpisivanjem standardnog Ugovora o putovanju (u daljem tekstu: Ugovor), svojim potpisom, Putnik potvrđuje da su mu uručeni Opšti uslovi putovanja (u daljem tekstu: Opšti uslovi) i unaprijed pripremljen i objavljen Program putovanja (u daljem tekstu: Program), te da je kao i svi putnici iz Ugovora sa istima upoznat i da ih u cjelosti prihvata, kao i da je upoznat sa fakultativnim mogućnostima putnog i zdravstvenog osiguranja.

Odredbe Opštih uslova čine sastavni dio Ugovora između Putnika i Turističke agencije “Gold Travel” d.o.o. Podgorica, kao organizatora putovanja (u daljem tekstu: Organizator) i obavezujuće su za obije ugovorne strane, osim odredbi definisanih posebnim pisanim ugovorom ili Programom.

II Uzrasni uslovi

Maloljetnim licem se smatra svaka osoba mlađa od 18 godina.

Maloljetna lica uvijek moraju biti u pratnji odrasle osobe. Jedna odrasla osoba može biti u pratnji do tri maloljetne osobe.

Sve rezervacije s maloljetnim licem podliježu pregledu i odobrenju Organizatora.

Ako je prema važećem zakonu potreban pristanak roditelja, staratelja ili bilo koje druge osobe za putovanje maloljetnog lica, odrasla osoba u pratnji odgovorna je za osiguranje svih potrebih saglasnosti, isprava i osiguranja da on i maloljetno lice ispunjavaju sve zakonske uslove za putovanje.

Organizator neće biti odgovoran za bilo kakve naknade, štete ili gubitke nastale kao rezultat kakvog propusta da osigura potrebne saglasnosti, dozvole i odobrenja.

Organizator ne pruža usluge staranja za maloljetna lice i izričito se odriče svake odgovornosti za pratnju ili kontrolu maloljetnih osoba

III Prijave, uplate i ugovor

Putnik se za putovanje koje organizuje Organizator može prijaviti:

• u poslovnim prostorijama Organizatora;
• putem web sajta www.goldtravel.me
• telefonskim putem;
• u agencijama sa kojima Organizator ima zaključen Ugovor o posredovanju (u daljem tekstu: Posrednik).
Prijava postaje punovažna kada je potvrđena od strane Organizatora, uz obavezno zaključenje pismenog Ugovora (potvrde) o putovanju.

Svojim potpisom na Ugovoru, Putnik potvrđuje da su mu uručeni Opšti uslovi putovanja i Program putovanja, kao i uslovi osiguranja, koji čine sastavni dio ugovora, te da se sa istima prethodno upoznao (kao i lica koja su naznačena u Ugovoru), a zaključenjem ugovora i saglasio.

Organizator je u obavezi da prije zaključenja Ugovora, obavijesti putnika o svakoj promjeni podataka iz Programa, u usmenoj ili pismenoj formi, ili na trajnom medijumu koji je lako dostupan putniku.

Ako je Putnik rezervisao putovanje putem sredstava komunikacije na daljinu, Organizator je u obavezi da ga o eventualnim promjenama obavijesti na način na koji je izvršena rezervacija, nakon čega Putnik može u roku od 7 dana od prijema obavještenja, prihvatiti novu ponudu ili obavijestiti Organizatora da istu ne prihvata i rezervaciju otkazuje.

Prilikom prijave, Putnik je dužan uplatiti obaveznu akontaciju u visini od 50 % cijene aranžmana, ukoliko drugačije nije ugovoreno. Ostatak ugovorene cijene, ako drugačije nije ugovoreno, plaća se najkasnije 7 dana prije početka putovanja.

Ukoliko Putnik, u roku predviđenom Ugovorom, Programom ili Opštim uslovima ne izvrši uplatu u cjelosti, smatra se da je putovanje otkazao, u tom slučaju se primenjuju odredbe tačke XII Opštih uslova.

Ugovor proizvodi pravno dejstvo ne samo u odnosu na Putnika koji je takav ugovor formalno zaključio, već i prema ostalim korisnicima aranžmana naznačenim u Ugovoru, tako da se uplata akontacije, otkaz i pravne posledice otkaza odnose na sve Putnike koji su naznačeni u Ugovoru. Ovo se posebno odnosi na prethodno upoznavanje sa Programom i Opštim uslovima putovanja i osiguranja, te se smatra da su isti uručeni i prihvaćeni od strane svih putnika iz Ugovora.

Zaključenjem Ugovora, Program postaje njegov sastavni dio i ne može se mijenjati, osim ako ugovorne strane izričito ugovore drugačije, ili ako promjene nastanu usljed više sile.

Za blagovremenost uplate, mjerodavan je datum uplate na račun Organizatora ili Posrednika. U slučaju neblagovremene uplate u cjelosti, avansnog plaćanja ili plaćanja preostalog djela uplate aranžmana, Organizator može odustati od Ugovora i tražiti nadoknadu u skladu sa tačkom XII Opštih uslova.

Plaćanje putem web sajta – Plaćanje na našoj web stranici moguće je izvršiti platnim karticama – VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje putem interneta. Kartično plaćanje vrši se u saradnji sa bankom i obavlja se na siguran i sertifikovan način jednostavnim unosom podataka s platne kartice.

Nakon unosa podataka kartice i potvrde plaćanja, banka autorizuje transakciju i iznos cijene ugovorenog putovanja će biti skinut sa bankovnog računa Putnika.

Prilikom unosa podataka o platnim karticama, povjerljivi podaci se putem javne mreže prenose u zaštićenom (kriptiranom) obliku korištenjem SSL protokola, uz korišćenje najsavremenijih metoda tokenizacije osjetljivih podataka, a u skladu s PCI-DSS standardima. Podaci o platnoj kartici niti u jednom trenutku nisu dostupni Organizatoru.

3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce koristi najviše globalne standarde zaštite podataka i privatnosti. Brojevi platnih kartica nijesu pohranjeni u sistemu Organizatora, a sama registracija zaštićena je SSL enkripcijom podataka.

PCI DSS standardi – AllSecure Payment Gateway neprestano udovoljava svim zahtjevima kartičnih organizacija kako bi povećao razinu sigurnosti trgovaca i kupaca. Od 2005. do danas, bez prekida, sustav je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1, što je najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je standard koji definiše potrebne sigurnosne mjere prilikom obrade, pohrane i prijenosa osjetljivih podataka kartice. PCI standardi štite osjetljive podatke vlasnika kartice tokom cijelog procesa plaćanja: od trenutka unosa podataka na prodajnom mjestu trgovca, tokom komunikacije između trgovca i relevantnih banaka i kartičnih organizacija, kao i naknadne pohrane tih podataka.

U slučaju povrata novca ako ste prethodno platili nekom od platnih kartica, djelimično ili u cijelosti, a bez obzira na razlog povrata, povrat se vrši isključivo putem iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice korištene za plaćanje . To znači da će banka na naš zahtjev izvršiti povrat sredstava na račun vlasnika kartice.

Napominjemo da će se sva plaćanja izvršiti u eurima (EUR). Ako se plaćanje vrši platnim karticama inozemnih izdavatelja, ukupni iznos transakcije će se preračunati u valutu bankovne namirnice, prema trenutnom kursu Visa/Mastercard.

IV Prava i obaveze Organizatora

Organizator je dužan da ponaša se sa pažnjom dobrog privrednika, kako u pogledu usluga koje izvršava sam, tako i pri izboru lica kojima je povjereno izvršavanje pojedinih usluga.
Pored toga, Organizator je u obavezi:

• da sa Putnikom zaključi pismeni Ugovor o putovanju;
• da putniku uruči pisani Program putovanja, Opšte uslove putovanja, opšte uslove osiguranja, kao i da ga upozna sa mogućnošću i ponudom različitih vidova osiguranja;
• da se stara o pravima i interesima Putnika saglasno dobrim poslovnim običajima;
• da u skladu sa važećim zakonskim odredbama i pravilima struke, otkloni nesaobraznost između ugovorene i pružene usluge, a u slučaju da to nije u mogućnosti, ponudi Putniku druge odgovarajuće usluge do okončanja turističkog putovanja, bez dodatnih troškova za Putnika;
• da ponudi i izvrši Putniku povraćaj realne razlike u cijeni povodom blagovremenog i osnovanog pismenog prigovora zbog potpunog ili djelimičnog neizvršenja usluga, obuhvaćenih programom putovanja, sve u skladu sa zakonom i Opštim uslovima;
• prije polaska na put dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije partnera, a izuzetno i po potrebi, adresu i broj telefona Organizatora za nužnu pomoć.
U svakom slučaju, Organizator:
• ne odgovara za usluge pružene Putniku od strane drugih lica van Programa;
• usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u Programu, Ugovoru ili Opštim uslovima, ne obavezuju Organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije Putnika.
V Prava i obaveze Putnika

Putnik ima sljedeća prava i obaveze:

• da se prije zaključenja Ugovora detaljno upozna sa Programom putovanja, kao i sa sadržinom Opštih uslova putovanja i uslova osiguranja, što prilikom zaključenja ugovora o putovanju, Putnik (u svoje ime i u ime korisnika za čije potrebe vrši uplatu) potvrđuje, prihvatanjem klauzule sadržane u Ugovoru;
• da sam obezbjedi fakultativne polise putnog osiguranja, jer iste ne obezbeđuje i za njih ne odgovara Organizator;
• da plati ugovorenu cijenu pod uslovima, rokovima i na način predviđen Ugovorom, Programom i Opštim uslovima;
• da Organizatoru blagovremeno dostavi tačne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag i drugo ispunjavaju uslove određene propisima naše, tranzitne ili odredišne zemlje;
• da nadoknadi štetu koju pričini neposrednim pružaocima usluga ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih Opštih uslova;
• da blagovremeno odredi drugo lice da umesto njega putuje, Organizatoru naknadi stvarne troškove, prouzrokovane zamjenom i da solidarno odgovara za neplaćeni deo ugovorene cijene;
• da bez odlaganja na licu mejsta opravdani prigovor saopšti, po pravilu u pisanoj formi, Organizatoru ili licima navedenim u putnoj dokumentaciji;
• da se najkasnije 24 sata, ali ne ranije od 48 sati informiše kod ovlašćenih predstavnika Organizatora o tačnom vremenu polaska i povratka sa putovanja;
• da se prilikom odabira destinacije, a prije zaključenja Ugovora, informiše kod Ministarstva inostranih poslova Crne Gore ili na drugi način o zemljama tzv. visokog ili umjerenog rizika, kao i o svim drugim činjenicama koje bi, u konkretnom slučaju, mogle biti relevantne, za izbor i realizaciju putovanja
• da lično snosi troškove svog povratka ili nastavka svog putovanja ukoliko nije u mogućnosti da nastavi putovanje sa grupom ili je spriječen, te grupa nije u mogućnosti da dalje čeka Putnika zbog remećenja satnice vožnje ili ispunjenja Programa (kašnjenje na polazak, spriječenost zbog zdravstvenih problema i sl.)

VI Cijena, sadržaj i trajanje aranžmana

Cijene su objavljene u Programu putovanja i važe počev od dana objavljivanja Programa, a iskazane su u eurima.
Putnik je dužan cijenu isplatiti onako kako je ugovoreno, te eventualne reklamacije i prigovori na kvalitet izvršenih usluga, ne mogu uticati na ugovorenu obavezu putnika, naročito u slučaju uplate cijene u ratama, već se u tom slučaju imaju primijeniti odredbe tačke XII Opštih uslova.
Navedena cijena za svako putovanje pokriva troškove planiranja, organizacije i izvođenja putovanja. Cijena izleta uključuje samo usluge navedene u Programu putovanja.
U svakom slučaju, cijena ne uključuje usluge koje nisu izričito navedene u Programu putovanja kao što su: naknade za vakcinaciju, putno osiguranje, trošak putovanja do i od tačke početka/povratka vašeg putovanja uključujući i međunarodne letove (ako nisu dodatno plaćeni Organizatoru da ih osigura ), trošak vize, lične opreme i ličnih troškova na putovanju te sve druge troškove koji su posebno isključeni u opisu putovanja i/ili računu.
Sadržaj putovanja je cjelina usluga, opisanih i ponudjenih u Programu koje Organizator pruža tokom putovanja, a za koje je objavio jedinstvenu cijenu putovanja. Sve vrste dodatnih usluga, specifičnog kvaliteta koje nisu predviđene programom putovanja, a za koje je Putnik zainteresovan, stranke su obavezi posebno pismeno ugovoriti sa Organizatorom, prije putovanja, ukoliko je Organizator u mogućnosti da obezbijedi realizaciju takvih posebnih usluga.
Cijena ne uključuju međunarodne ili druge avio karte osim ako nije izričito navedeno u Programu. Organizator će navesti najbolju dostupnu cijenu za tražene datume putovanja u vrijeme pripreme ponude. Ponude daju samo procjenu i ne predstavljaju čvrstu obavezu cijene od strane Organizatora ili primjenjivog zračnog(ih) prijevoznika(a).
Međutim, prema zahtjevu Putnika, Organizator putovanja može pronaći, rezervirati i uključiti avionske karte u Program. Treba ukazati da u tom slučaju Organizator nije odgovoran za promjene u vremenu letova te ne daje savjete ili upozorenja u vezi s avionskim kartama, statusom leta ili kašnjenjima.
Posrednik nije ovlašćen da u ime Organizatora nudi, prodaje i garantuje posebne usluge koje nisu predvidjene Programom, osim u slučaju posebne pismene potvrde Organizatora.
Trajanje aranžmana odredjeno je brojem kalendarskih dana, računajući od dana početka do dana završetka putovanja, a ne brojem časova izmedju časa polaska i povratka.

Vrijeme polaska, dolaska, kao i trajanje putovanja je uslovljeno procedurama na graničnim prelazima, stanjem na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, na koje organizator ne može uticati, te zbog toga navedeni razlozi ne mogu biti predmet prigovora putnika.

VII Promjena cijene i pravo Putnika na otkaz

Cijena aranžmana određena je cjenovnikom važećim na dan zaključenja ugovora, te obavezuje ugovorne strane, izuzev u zakonom predviđenim slučajevima, kada Organizator može zahtijevati povećanje cijene.

Organizator može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon zaključenja Ugovora došlo do promjene u kursu razmjene valute, ili do promjene u tarifama prevoznika koje utiču na cijenu putovanja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom. O povećanju cijene, Organizator je dužan obavijestiti putnika, pismeno ili usmeno, bez odlaganja, a po saznanju uzroka koji su doveli do povećanja cijene.

Za povećanje cijene do 10% nije potrebna posebna saglasnost Putnika, a ukoliko povećanje ukupne ugovorene cijene prelazi 10%, Putnik može raskinuti ugovor bez obaveze naknade štete, ali najkasnije u roku od dva dana od dostavljanja obavještenja o povećanju cijene, u kom slučaju ima pravo na povraćaj onoga što je platio organizatoru putovanja, a u roku od 8 dana od dana dostavljanja pismenog otkaza. Ukoliko u naznačenom roku Putnik pismeno ne obavijesti organzatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cijenom.

Organizator je u svako doba ovlašćen da, zavisno od tržišnih kretanja i sopstvene poslovne politike, umanji cijenu aranžmana – čije umanjenje djeluje samo ubuduće i nije od uticaja na već zaključene ugovore, pa ne može predstavljati osnov bilo kakvih zahtjeva prema organizatoru putovanja za povraćaj eventualne razlike u cijeni.

Putovanje u poslednjem trenutku, ili “last minute aranžman” znači da Organizator, po nižoj cijeni može prodavati preostale turističke aranžmane, kao i određen broj ili pak vrstu turističkih ponuda u pretprodaji – “first minute” putovanja.

Organizator ima povremenu mogućnost da ponudi i neke posebno označene aranžmane nižih cijena, kod kojih sam naziv hotela ne mora biti nužno poznat u trenutku zaključenja ugovora, ali Organizator garantuje, u tom slučaju, za podatke koji su sadržani u programu, kao što su kategorija hotela, mjesto smještaja, tip sobe i usluge u hotelu.

VIII Kategorizacija i opis usluga

Usluge navedene u Programu podrazumijevaju standardne usluge prosečnog kvaliteta, uobičajene i specifične za određene destinacije, mjesta i objekte. U slučaju da Putnik želi neke usluge van Programa, o tome mora zaključiti Poseban ugovor.

Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama ili na web-sajtovima neposrednih pružalaca usluga (npr. hotela, prevoznika i dr. lica), osim ako Putnika nije izričito uputio na iste. Organizator odgovara samo za opise usluga sadržanih u svojim Programima, odnosno na svom web sajtu.

Smještajni objekti i smještajne jedinice, prevozna sredstva i druge usluge, opisane su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vreme objavljivanja Programa, različiti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije.

Ishrana, komfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cijene aranžmana izabrane destinacije i kategorizacije, određene po lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su Organizatora.

Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom, ne podrazumijeva cjelodnevni boravak putnika u smještajnom objektu, odnosno destinaciji. Vrijeme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili izlaska putnika iz smještajnog objekta, uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom, koje mogu da utiču na vreme polaska aviona i drugog prevoznog sredsta na koje Organizator ne može uticati, te zbog toga za takve slučajeve Organizator ne snosi odgovornost.

Prvi i poslednji dan iz Programa su predviđeni za putovanje i ne podrazumijevaju boravak u hotelu ili mjestu opredjeljenja- već samo označavaju kalendarski dan početka i završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog večernjeg, noćnog ili jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim časovima i slično

IX Smještaj, prevoz i prtljag

Po pravilu, usluge navedene u Programu putovanja ne obuhvataju usluge hotelskog ili drugog smjestaja.

Međutim, prema zahtjevu Putnika, Organizator putovanja može pronaći, rezervisati i uključiti navedne usluge u Program putovanja. Treba ukazati da u ovom slučaju Organizator nije odgovoran za eventualne promjene cijena smještaja.

Ukoliko su ipak ugovorene usluge smještaja, a nije izričito precizirana kategorizacija, Putnik prihvata bilo koju službeno registrovanu smještajnu jedinicu u smještaju opisanom u programu putovanja, bez obzira na karakteristike, položaj zgrade, spratnost, blizinu buke, parking i slično. Ugovoreni smještaj može se po mogućnosti zamijeniti smještajem u objektu iste ili više kategorije, o trošku Putnika. Putnik je obavezan prihvatiti promjenu smještaja u drugom objektu iste ili više kategorije na dogovorenom mjestu. Smještaj u objektima niže kategorije moguće je promjeniti samo uz prethodnu saglasnost Putnika i uz povrat razlike u cijeni srazmjerno smanjenoj kategoriji smještaja.

Putnik je obavezan da se upozna i da poštuje pravila ponašanja u smještajnom objektu, a posebno: odlaganja i čuvanja novca, blaga i dragocjenosti, unošenja hrane i pića u sobe, poštovanje kućnog reda, smještaja i napuštanje sobe u određeno vrijeme, broj osoba u prostoriji itd.

Organizator nije odgovoran za gubitak ili krađu, vrijednosti i dragocjenosti i druge stvari Putnika, niti za štetu po toj osnovi, kao ni za štetu nastalu zbog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane prijevoznika i hotelijera.
Gore navedena pravila i standardi za smještaj se, analogno tome, primjenjuju i na transfer i prevoz, kao i na propise, načela i pravila koje je propisao prevoznik (npr. prevoz u bilo kojem prevoznom sredstvu ne podrazumijeva brojčana mjesta za sjedenje ili obrok i piće tokom putovanja, osim ako nije posebno dogovoreno itd.).

Prevoz prtljaga do određene težine koju odredi avioprevoznik je besplatan. Višak prtljaga putnik plaća prema važećim cijenama avio kompanije. Putnik je dužan da se brine o sopstvenim stvarima unesenim u prevozno sredstvo, o davanju ili preuzimanju prtljaga, kao i unesene u smještajni objekat. Sva gore navedena prava Putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluga smještaja itd., a u skladu s važećim međunarodnim propisima, domaćim propisima i važećim opštim pravilima

X Putne isprave

Putnik je odgovoran da dobije neophodne informacije i da u svom posjedu ima svu potrebnu dokumentaciju i identifikacione dokumente potrebne za ulazak i izlazak iz Crne Gore, odnosno ulazak i izlazak u neku drugu destinaciju. To uključuje posjedovanje validnog, odnosno važećeg pasoša. uključujući sve vize, dozvole i potvrde (uključujući, ali ne ograničavajući se na potvrde o vakcinaciji ili ljekarske potvrde) i polise osiguranja.

Posebno ukazujemo na činjenicu da Putnik mora imati pasoš koji važi najmanje 6 mjeseci nakon posljednjeg datuma putovanja.

Putnik je isključivo odgovoran za pribavljanje svih takvih dokumenata, viza i dozvola prije početka putovanja, kao i za puni iznos troškova nastalih kao rezultat nedostajuće ili neispravne dokumentacije.

Putnik je isključivo odgovoran za puni iznos bilo kakvog gubitka ili troška nastalog od strane Organizatora koji je uzrokovan propustom Putnika uslijed neposjedovanja ispravne putne dokumentacije.

Organizator ne daje savjete o putnim ispravama i ne daje nikakve izjave ili jemstva u pogledu tačnosti ili potpunosti bilo kojih informacija o vizama, vakcinaciji, klimi, odjeći, prtljagu ili posebnoj opremi i Putnik treba znati da Organizator putovanja nije odgovoran za bilo kakve greške ili propuste u ovim informacijama.

XI Pravo Organizatora na otkaz

Organizator može otkazati putovanje potpuno ili djelimično, u slučaju nastupanja vanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći, niti otkloniti, a koje bi, da su postojale u vrijeme objavljivanja programa, bile opravdan razlog Organizatoru da program ne objavljuje i uplate ne prima.

Ukoliko se putovanje iz ovih opravdanih razloga prekida, Organizator ima pravo na naknadu za stvarno pružene usluge.

Organizator je ovlašćen otkazati putovanje u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, u skladu sa odredbama programa putovanja, o čemu je dužan obavijestiti putnike blagovremeno, a najkasnije 7 dana prije predviđenog početka putovanja, uz obavezu da putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava u cjelosti, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana otkaza.

Ukoliko u Programu putovanja nije nešto drugo navedeno, minimalan broj prijavljenih putnika za putovanje autobusom je 35 putnika, redovnim avio linijama u Evropi 20 putnika, za putovanje na interkontinentalnim avio linijama 15 putnika, a za putovanje na posebno ugovorenim čarter linijama, vozovima ili hidrogliserima najmanje 80% popunjenosti kapaciteta istih.

U slučaju potpunog odustajanja od ugovora Organizator će nastojati da putniku ponudi alternativni program putovanja za istu ili drugu destinaciju, koji putnik pisanim putem u roku od 24h prihvata ili odbija, u tom slučaju će stranke međusobne odnose regulisati ugovorom.

Organizator se oslobađa ispunjenja Ugovora onda, ako putnik u okviru grupnog putovanja ometa sprovođenje putovanja usljed grubog I nedoličnog ponašanja, bez obzira na izrečenu opomenu. U tom slučaju putnik ima obavezu, ukoliko je kriv, da Organizatoru nadoknati pričinjenu štetu.

XII Odustajanje Putnika od putovanja

Putnik u svako doba, ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno obavijestiti Organizatora. Datum pismenog otkaza predstavlja osnov za obračun naknade koja u skladu sa zakonom, pripada
Organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cijenu putovanja, ako programom putovanja nije drugačije odredjeno, i to:

• 5 % ako se putovanje otkaže do 45 dana prije početka putovanja (blagovremeni otkaz);
• 10 % ako se putovanje otkaže od 44 do 30 prije početka putovanja;
• 20 % ako se otkaže 29 do 20 prije početka putovanja;
• 50 % ako se otkaže 19 do 15 dana prije početka putovanja;
• 70 % ako se otkaže 14 do 10 dana prije početka putovanja;
• 90 % ako se otkaže 9 do 6 dana prije početka putovanja;
• 100 % ako se otkaže 5 do 0 dana prije početka putovanja ili u toku putovanja

Putnik je u obavezi Organizatoru nadoknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove ukoliko je do otkaza došlo zbog okolnosti koje nije mogao predvideti, otkloniti, niti izbjeći, a koje bi, da su postojale u vrijeme zaključenja ugovora, predstavljale opravdan razlog da se ugovor ne zaključi (iznenadna bolest putnika, bračnog druga, djeteta, roditelja, brata ili sestre putnika, smrti putnika, bračnog druga, djeteta, roditelja, brata ili sestre putnika). O nastupanju naprijed navedenih okolnosti Putnik mora pružiti valjane dokaze (umrlicu, dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja za slučaj privremene spriječenosti za rad, otpusnu listu zdravstvene ustanove i sl.) i jedino pod tim uslovom može zahtijevati povraćaj uplaćenih sredstava, ako ista prelaze stvarne troškove organizatora.
Situacije kao što su, primjera radi, teroristički napadi, eksplozije, bolesti, zaraze, epidemija, zabrana putovanja, i sl. povodom kojih je zvanično proglašeno vanredno stanje, i to u administrativnoj oblasti gdje se nalazi odredišna destinacija, u vrijeme predviđeno za putovanje, u dužem trajanju, mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz u smislu gore navedene odredbe.
Organizator putovanja, u slučaju da putnik koji je odustao, obezbijedi odgovarajuću zamjenu, ili pak zamjenu izvrši sam organizator, dužan je putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova.
U slučaju odustajanja jednog od putnika – korisnika aranžmana, postoji obaveza doplate, primjera radi, za jednokrevetnu sobu, dvokrevetni apartman umjesto trokrevetnog i sl. a sve prema programu putovanja i objavljenom cjenovniku. Promjena (po želji putnika) ugovorenog mjesta i datuma putovanja, smještajnog objekta, smještajne jedinice, nedobijanje vize ili neblagovremeno dobijanje vize, i sl. smatra se odustajanjem putnika od putovanja, u kom slučaju se primenjuju odredbe tač. 10. ovih uslova. Kod otkaza ugovora, organizator putniku ne vraća uplaćeni iznos na ime osiguranja i dobijanja vize.

XIII Izmjena Programa putovanja

Organizator ima pravo na izmjenu Programa putovanja, ukoliko je ista uzrokovana vanrednim okolnostima koje Organizator nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, s tim da troškovi koji su nastali usled izmjene programa padaju na teret Organizatora.

Organizator zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja, produženja ili skraćenja trajanja aranžmana kao i pravo promjene redosleda u Programu, ukoliko dođe do promjene uslova reda letenja, prinudna slijetanja, kvar prevoznog sredstva, gužva na granicama ili u saobraćaju, bezbjedonosna situacija u određenoj zemlji, štrajkova koji utiču na realizaciju programa, elementarne nepogode, zatvaranje nekog od lokaliteta predvidjenog za obilazak, promjena u viznom režimu, ili kakve druge vanredne okolnosti), bez obaveze isplate štete ili kakve druge naknade putniku.

Do gore navedene promjene može doći u toku relizacije putovanja i usled specifičnosti na pojedinim destinacijama u odnosu na kalendarski period (vjerski praznici I običaji, državni praznici i sl.). U tom slučaju, Organizator je dužan bez odlaganja da obavijesti Putnika o promjeni, na način koji je u datom trenutku najcjelishodniji, s tim da je usmeno obavještenje relevantno u posebnim okolnostima, (ukoliko zbog nedostatka vremena nije moguće uputiti isto pismenim putem).

Ukoliko se započeto putovanje iz opravdanih prazloga prekine, Organizator ima pravo na naknadu za stvarno izvršene usluge.

Zamjena ugovorenog smještaja može se vršiti samo upotrebom objekata iste kategorije ili, na teret Organizatora, upotrebom objekata više kategorije i u ugovorenom mjestu smeštaja, pa ukoliko je do izmjene u programu došlo iz razloga i na način koji su predviđeni zakonom i ovim opštim uslovima, to ponudom drugog objekta u okviru zakonom predviđenih ograničenja organizator je ispunio svoju obavezu, postupajući u skladu sa zakonom. Smještaj u objekte niže kategorije može se izvršiti samo uz saglasnost putnika, uz povraćaj razlike u cijeni srazmjerno kategoriji smještajnog objekta.

XIV Prihvatanje odgovornosti

Putnik neopozivo izjavljuje da razumije da avanturistička putovanja i druge turističke usluge koje nudi Organizator mogu uključivati određene rizike za zdravlje i sigurnost.

Zaključivanjem ugovora sa Organizatorom, Putnik potvrđuje da je uzeo u obzir sve moguće rizike za zdravlje i sigurnost. Na ovaj način, Putnik u potpunosti preuzima odgovornost za sve takve rizike i oslobađa Organizatora od svih potraživanja i uzroka djelovanja koji proizilaze iz bilo kakvih gubitaka, šteta ili ozljeda ili smrti koji su posljedica rizika svojstvenih putovanju, uključujući posebno avanturistička putovanja.

Putnik prihvata da stepen i priroda uključenog ličnog rizika zavise u odnosu na rezervisanu uslugu i lokaciju na kojoj se usluga pruža, te da može postojati značajan stepen ličnog rizika uključenog u učestvovanja u fizičkim aktivnosti, pa naročito kod učestovanja u“ekstremnim sportovima” ili drugim visokorizičnim aktivnostima.

Organizator putovanja nije odgovoran za pružanje informacija ili smjernica u vezi s lokalnim običajima, vremenskim uslovima, specifičnim sigurnosnim problemima, fizičkim izazovima ili zakonima koji su na snazi na bilo kojoj lokaciji na kojoj se obilazak ili usluga obavljaju.

Putnik potvrđuje da je uzeo u obzir potencijalne rizike, opasnosti i izazove te svoje lične sposobnosti i potrebe, te izričito izjavljuje da sve preuzimane rizike povezane s putovanjem pod takvim uslovima.

U svakom trenutku Putnik će morati strogo da se pridržava svih primjenjivih zakona i propisa svih zemalja i regija. Ako ne postupa u skladu s gore navedenim ili počini bilo kakvu nezakonitu radnju kom putovanja ili, prema mišljenju Organizatora putovanja (postupajući razumno), takvo ponašanje uzrokuje ili bi moglo uzrokovati opasnost, uznemirenost ili materijalnu smetnju drugima, Organizator može odbiti pružanje turističke usluge proizvod o trošku Putnika i bez ikakve odgovornosti s strane Organizatora. Putnik neće imati pravo na povrat novca za neiskorištene ili propuštene usluge ili troškove nastale kao rezultat raskida putnog aranžmana, uključujući, bez ograničenja, povratno putovanje, smještaj, obroke i nepredviđene troškove.

Putnik je odgovoran za sve troškove (uključujući naknade za popravak, zamjenu i čišćenje) koje pretrpi Organizator ili njegovi dobavljači za imovinsku štetu, uništenje ili krađu koju je Putnik prouzrokovao tokom putovanja. Organizator nije odgovoran za gubitak ili krađu, vrijednosti i dragocjenosti i drugih stvari, kao ni za štetu po toj osnovi, kao ni za štetu nastalu zbog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane prevoznika i hotelijera. Putnik je dužan da prijavi svaku nastalu štetu predstavniku Organizatora, hotelskom osoblju i osoblju prevoznika, što je prije moguće po otkrivanju.

Putnik je dužan da u vezi sa vlastitom sigurnošću preduzme sve opravdane mjere tokom obilaska uključujući, ali ne ograničavajući se na, pravilnu upotrebu sigurnosnih uređaja (uključujući sigurnosne pojaseve, pojaseve, uređaje za plutanje i kacige) i pridržavati se svih postavljenih znakova i usmenih ili pismenih upozorenja o zdravlju i sigurnosti. Ni Organizator putovanja niti njegovi saradnici – treće strane nisu odgovorni za gubitak ili štetu uzrokovanu nepoštovanjem sigurnosnih uputa ili upozorenja.

Putnik je dužan da sve pritužbe uputi Organizatoru što je prije moguće kako bi istom pružio priliku da pravilno riješi takvu pritužbu. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za pritužbe na koje Organizatoru nije propisno skrenuta pažnja i ne može riješiti niti pokušati riješiti pritužbe dok se ne dostavi odgovarajuće obavještenje. Svaku reklamaciju učinjenu nakon završetka putovanja Organizator mora primiti u pisanom obliku u roku od 30 dana od posljednjeg dana putovanja predmetne rezervacije.

XV Prigovor i reklamacija

Svaki putnik pojedinačno (potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovora) ima pravo prigovora zbog neizvršene ili djelimično izvršene usluge te je dužan Organizatoru putovanja uložiti pismenu, blagovremenu, obrazloženu reklamaciju sa priloženim dokazima, najkasnije u roku od 8 dana od dana završetka putovanja.

Za prigovore, pritužbe reklamacije, pomoć i hitne slučajeve putnik može kontaktirati Organizatora na tel 069/ 060 – 322 u toku radnog vremena od 8:00 do 16:00 h (radnim danima) ili na adresu Bulevar Veljka Vlahovića br.3, 81 000 Podgorica.

U interesu putnika je da prigovor izjavi u roku kako bi Organizator mogao isti detaljno razmotriti, s tim da Organizator nije u mogućnosti da valjano razmatra grupne reklamacije dostavljene bez urednog punomoćja za zastupanje, kao ni grupne reklamacije bez činjenično konkretizovanog prigovora u odnosu na svakog korisnika ponaosob.

U interesu je Putnika, zbog blagovremenog otklanjanja eventualnih propusta, da svoju reklamaciju uputi na licu mjesta ovlašćenom predstavniku Organizatora ili drugom zaduženom licu, koja mora biti dokumentovana od strane ovlašćenog predstavnika Organizatora ili drugog zaduženog lica, te ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mjesta, Putnik o tome potpisuje odgovarajuću potvrdu, a u suprotnom, činjenica da je nastavio sa korišćenjenjem ponuđenih usluga, smatra se da je sa datim rešenjem u potpunosti saglasan.

Ukoliko uzrok prigovora nije mogao biti otklonjen na licu mjesta, Putnik o tome, kao dokaz, potpisuje potvrdu zajedno sa predstavnikom Organizatora.

Putnik ne može da zahtijeva srazmjerno sniženje cijene ukoliko nesavjesno i na propisani način propusti da ukaže Organizatoru na odstupanje između ugovorenih i pruženih usluga.

Ukoliko je do neizvršenja ili nepotpunog izvršenja usluga došlo krivicom Organizatora putovanja, Putnik ima pravo sniženja cijene u visini realne razlike između ugovorenih i stvarno izvršenih usluga.

Organizator je u obavezi odgovoriti na primljenu pismenu, urednu i blagovremenu reklamaciju u roku od 15 dana od dana prijema iste odnosno u istom roku izvršiti povraćaj sredstava na ime sniženja cijene, za slučaj da je prigovor opravdan.

Ukoliko prigovor nije uredan da bi se po njemu moglo postupati, organizator će dostaviti putniku dopis-odgovor sa pozivom da isti u ostavljenom roku uredi, pod prijetnjom posledica propuštanja.

U interesu obije ugovorene strane, prije svega iz razloga ekonomičnosti i cjelishodnosti je da putnik, do dobijanja odgovora povodom reklamacije, ne inicira druge zakonom predvidjene postupke, radi čega će se svaki zahtjev putnika za pokretanje postupka pred nadležnim organima, prije isteka roka za rešavanje prigovora, smatrati preuranjenim.

Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanom i blagovremenom prigovoru, srazmjerna je stepenu neizvršene, odnosno djelimično izvršene usluge, što znači da ista ne može podrazumijevati i obuhvatiti iskorišćene usluge, niti dostići iznos cjelokupne cijene aranžmana.

Ukoliko Putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmjernog sniženja cijene, ili koji drugi vid naknade, podrazumijeva se da je saglasan sa predlogom Organizatora za mirno rješenje spora, te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja prema Organizatoru u vezi spornog odnosa, po bilo kom osnovu, bez obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji sa klauzulom o konačnom razrješenju međusobnih spornih odnosa.

Smatraće se da je povraćaj razlike u cijeni putniku izvršen i postignut dogovor sa putnikom u skladu sa zakonom i Opštim uslovima, kada je organizator putniku ponudio realnu razliku u cijeni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cjenovnikom neposrednog pružaoca usluga koji je važio na dan zaključenja ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim dokazima, te da je organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima.

XVI Carinski i devizni propisi

Putnik je dužan striktno poštovati carinske i devizne propise, kako Crne Gore, tako i propise i zakone zemalja kroz koje prolazi i u kojima boravi – te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja zbog kršenja navedenih propisa, sve posledice i troškove snosi sam putnik.

Putnik je dužan od pograničnih vlasti obezbijediti odgovarajuću potvrdu o svim svojim vrijednostima i dragocjenostima koje nosi sa sobom, a iste je u obavezi, prilikom smještaja deponovati u sef ili na recepciju smeštajnog objekta.

XVII Zdravstveni propisi

Putnik je obavezan da potvrdi da je dobrog zdravstvenog stanja, da je fizički sposoban za sve aspekte putovanja.

Ako iz bilo kojeg razloga Putnik ne može dati ovu potvrdu ili ima bilo kakve zdravstvene poteškoće ili invaliditet koji bi mogli uticati na putovanje, isti je dužan da Organizatora kontaktira prije nego što pošalje obrazac za rezervaciju kako bi Organizator pomogao u razmatranju prikladnosti putovanja.

Potvrđivanjem rezervacije Putnik potvrđuje da je dobrog zdravlja i da je fizički sposoban za sve aspekte putovanja.

Ako se neki od ličnih ili medicinski podaata navedenih u obrascu za rezervaciju pokažu kao neistiniti ili nepotpuni, Organizator zadržava pravo otkazati rezervaciju ili prekinuti putovanje. U ovoj situaciji se imaju primjeniti naknade za otkazivanje kako su navedene u ovim Uslovima i Organizator neće biti odgovoran za bilo kakve troškove ili izdatke nastale kao rezultat.

Organizator putovanja zadržava pravo da Putniku uskrati dopuštenje za putovanje ili sudjelovanje u bilo kojem aspektu putovanja u bilo koje vrijeme i na vlastiti rizik i trošak ako utvrdi da fizičko ili psihičko stanje Putnika čini nesposobnim za putovanje ili predstavljate opasnost za sebe ili druge.

Trudnoća se smatra zdravstvenim stanjem i mora se otkriti Organizatoru putovanja u trenutku rezervacije. S obzirom da obilasci mogu uključivati posjete udaljenim regijama gdje zdravstvena zaštita možda nije lako dostupna i može uključivati određeni rizik za zdravlje i sigurnost, Organizator može odbiti prevoziti žene koje su trudne više od 24 nedjelje.

U slučaju da Putnik do gore navedenog roka iz bilo kojeg razloga ne da medicinske podatke koji su razumno potrebni, Organizator putovanja zadržava pravo otkazati rezervaciju u tom slučaju se imaju primjeniti naknade za otkazivanje.

Putnik je odgovoran za procjenu je li Organizator prikladan. Turoperator ne daje ljekarske savjete, pa je Putnik odgovoran da procijeni rizike i zahtjeve svakog aspekta putovanja na osnovu vlastitih jedinstvenih okolnosti, ograničenja, kondicije i zdravstvenih zahtjeva.

Prije početka putovanja smatra se da je Putnik pročitao i prihvatio tekst – Odricanje od odgovornosti koji mu je prethodno dostavljen, a kojim se Putnik odriče i razrješava Organizatora i njegovu web stranicu www.goldtravel.me njegove službenike, agente, predstavnike, zaposlene, izvođače, podružnice ili turističke vodiče (u daljnjem tekstu “Osoblje”) od odgovornosti za bilo koje i sve zahtjeve, uključujući potraživanja koja proizlaze iz ili su povezana s osobne ozljede, bolesti, nesreće, smrt, gubitak imovine ili bilo koji drugi gubitak ili pritužbu, koji proizilazi iz sudjelovanja na bilo kojem obilasku, aktivnosti ili događaju koji nudi, provodi ili promoviše Organizator.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu zdravstvenu zaštitu. Putnik izjavljuje da preuzima sve troškove zdravstvene zaštite i povezanih troškova tokom putovanja.

XVIII Zaštita ličnih podataka

Lični podaci Putnika predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora. Putnik je saglasan da lične podatke organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mjesto i vrijeme, cijena putovanja i imena saputnika, osim po odobrenju samog putnika ili na zahtjev nadležnih organa, u zakonom predviđenom postupku, u skladu sa posebnim propisima Opštim uslovima o zaštiti podataka ličnosti.

XIX Osiguranje

Izričito se preporučuje da prije putovanja Putnik kupi putno osiguranje za lične povrede, hitne medicinske troškove, otkazivanje, lični prtljag i javnu odgovornost.

Organizator ne prihvata odgovornost za gubitak ili oštećenje ličnih stvari niti odgovornost za lične povrede/smrt.

Organizator može osigurati osiguranje na zahtjev, kod nekih od osiguravajućih društava u Crnoj Gori, koja su naši partneri. Zahtjev za osiguranje treba podnijeti u razumnom roku prije putovanja.

Osiguranje nije uključeno u cijenu bilo kojeg putovanja koje nudi Organizator.

XX Informacije

Usmene informacije i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u ugovorenom pismenom Programu putovanja ne obavezuju Organizatora putovanja.

XXI Jurisdikcija

Na bilo koji spor i zahtjev koji nastane između Putnika i Organizatora primjenjivaće se crnogorski važeći zakoni.

Osim toga, svaki potencijalni spor između Organizatora i Putnika će rješavati crnogorski sudovi.

Podaci sadržani na web stranici i u ostalim reklamnim materijalima Organizatora smatraju se tačnim u vrijeme objave. Međutim, povremeno se mogu pojaviti greške i informacije se naknadno mogu promijeniti. Stoga Putnik mora provjeriti sve pojedinosti odabranog putovanja (uključujući cijenu) u trenutku rezervacije.

Turistička agencija „Gold Travel“ d.o.o. Podgorica je službeno licencirana od strane Ministarstva turizma Crne Gore za pružanje turističkih usluga
(šifra licence: 018-330/22-7614/3;
broj licence: 607)

XXII Usluge na upit

Organizator ne odgovara za nedostatke, materijalna i tjelesna oštećenja kod individualnih turističkih usluga, po zahtjevu putnika, za koje je on samo posrednik između putnika i neposrednih pružaoca usluga (npr. pojedinačna usluga smještaja, prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car i dr.).

Usluge na upit biraju se i plaćaju na licu mjesta tokom obilaska, Organizatoru putovanja ili vodiču grupe. U slučaju neiskorištenih usluga u hotelu, zbog korišćenja Usluga na upit, Putnik nema pravo na povrat novca u tom dijelu.

XXIII Izmjene i dopune Opštih uslova

Organizator zadržava pravo ažuriranja ili izmjene Opštih uslova putovanja u bilo kojem trenutku. Izmijenjene Opšte uslove putovanja Organizator će objaviti na web stranici:

www.goldtravel.me

Sve izmjene i dopune stupaju na snagu sljedećeg dana nakon objave na web stranici Organizatora.

Važećem tekstu Opštih uslova, s izmjenama i dopunama, možete pristupiti u bilo koje vrijeme na web stranici Organizatora, a isti će biti dostavljen elektronskom poštom na pisani zahtjev Putnika.

Smatra se da je Putnik prihvatio sve izmjene i dopune Opštih uslova na datum koji je dan kasniji u odnosu na objavu na web stranici Organizatora.

Organizator preporučuje da se prije putovanja pogledaju Opšti uslove kako bi Putnik bio upoznat sa važećom verzijom.

 

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI

 

Rezervacijom obilaska, učešćem u obilasku ili korištenjem bilo koje povezane usluge koju nudi Organizator putovanja, potvrđujete da ste u potpunosti razumjeli i da ste u potpunosti saglasni sa tekstom „Odricanja od odgovornosti“.

Odricanje od odgovornosti: Potpisivanjem ove izjave, ja lično, moji punomoćnici i zastupnici, kao i moji nasljednici, odričemo se od svih zahtjeva za naknadu štete i svih potraživanja po bilo kom osnovu prema Turističkoj agenciji „Gold Travel“ d.o.o. Podgorica (u daljem tekstu: Agencija), te oslobađam Agneciju, njene predstavnike, zaposlenike i agente (u daljem tekstu: Osoblje) od odgovornosti za bilo koji i sve zahtjeve koji proizlaze iz naknade štete po osnovu sa ličnim povredama, bolestima, nesrećama, smrću, gubitkom imovine ili bilo kojim drugim gubitkom koji je prouzrokovan učešćem na bilo kojoj turneji, aktivnosti ili događaju koje nudi, sprovodi ili promoviše Agencija (u daljem tekstu „Aktivnost” ).

Preuzimanje rizika: Potpisivanjem ove izjave, ja svjesno, voljno i dobrovoljno preuzimam sve rizike povezane s aktivnošću u kojoj učestvujem ili kojoj prisustvujem.

Specifični rizici uključuju, ali nisu ograničeni na, sljedeće:

  • svi rizici povezani s putovanjem ili prevozom do, prije, tokom i/ili povratka s mjesta rezervirisane aktivnosti, uključujući, ali ne ograničavajući se na hodanje i/ili korištenje bilo kojeg vozila, bicikla ili javnog prijevoza;
  • svi rizici povezani s prirodom aktivnosti i učestvovanjem u aktivnosti, uključujući, ali ne ograničavajući se na putovanja ili prevoz, konzumaciju hrane ili pića, konzumaciju alkoholnih pića, tjelesnu aktivnost i/ili atletiku, ili bilo koje druge aktivnosti sprovedene tokom aktivnosti;
  • sve rizike u vezi sa nastankom štete na imovini u ličnoj svojini, zakupu, posluzi, upravljanju i slično;
  • Izjava o zdravstvenom stanju: Izjavljujem da sam potpuno fizički, mentalno i emocionalno spreman i sposoban za učetvovanje u aktivnostima koje sprovodi Agencija.

 

Moje zdravstveno stanje se odnosi ali nije ograničeno na sljedeće:

  • moje tjelesno/fizičko zdravlje koje uključuje ali ne ograničava se na sposobnost hodanja, trčanja, penjanja, vožnje bicikla, kajaka, jahanje konja i slično;
  • moje mentalno i emocionalno stanje je adekvatno za učestovovanje u aktivnostima koje Agencija sprovodi;
  • moja sposobnost konzumiranja hrane ili pića koje se poslužuju, prodaju ili nude tokom aktivnosti je adekvatna za učestvovanje u aktivnostima koje Agencija sprovodi;
  • da nijesam pod uticajem alkohola, droga, ljekova, kontrolisanih supstanci ili narkotika koje izazivaju pospanost ili pod uticajem bilo koje druge supstance koja može uticati na moju fizičku, emocionalnu ili mentalnu sposobnost da učestvujem u aktivnostima koje sprovodi Agencija;
  • nedostatak bilo kakvog stanja, sklonosti, bolesti ili trudnoće za koje učestvovanje u aktivnostima može uzrokovati negativne ili štetne posljedice na zdravlje.

 

Obeštećenje: Izjavljujem se da ću nadoknaditi i zaštititi Agenciju i njeno osoblje od bilo kojih i svih potraživanja, radnji, tužbi, postupaka, troškova i odgovornosti, uključujući advokatske naknade nastale kao rezultat mog učestvovanja u aktivnostima koje sprovodi Agencija, te nadoknaditi Agenciji i njenom osoblju sve takve troškove.

Objavljivanje fotografija i videa: Saglasan sam da slike, video i audio zapise koje sam zabilježio tokom aktivnosti, Agencija može objaviti bez mog posebnog dopuštanja, bez plaćanja ili bilo koje druge naknade.

Potvrda razumijevanja: Neopozivo izjavljujem da sam pažljivo pročitao tekst „Odricanje od odgovornosti“ i da isti u potpunosti razumijem, kao i da razumijem da se odričem značajnih prava, uključujući svoje pravo na pokretanje sudskog postupka.