Politika privatnosti

Na osnovu člana 24 Zakona zaštiti podataka ličnosti (“Službeni list CG” broj 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17) i Statuta Turističke agencije „Gold Travel“ d.o.o. Podgorica (u daljem tekstu „Rukovalac“), izvršni direktor Agencije, dana 27.05.2022.godine, donio je:

Opšti uslovi o zaštiti podataka o ličnosti

I Predmet

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni list CG” broj 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17) i zahtjevima iz Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (EU) 2016/679, Rukovalac je usvojio je Opšte uslove o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Opšti uslovi) s ciljem utvrđivanja osnovnih načela i pravila koja se odnose na prikupljanje, čuvanje i obradu ličnih podataka lica koja se nalaze u okviru organizacije Rukovaoca, ili u određenoj vezi sa njim (pre svega, zaposlenih, saradnika, konsultanata i lica angažovanih na drugi način od strane Rukovaoca, kao i lica sa kojima Rukovalac ima uspostavljen određeni vid poslovne saradnje, a čije podatke Rukovalac obrađuje, npr. Korisnika).

Turistička agencija „Gold Travel“ d.o.o. Podgorica, Bulevar Veljka Vlahovića br.3, 81 000 Podgorica, PIB: 03326128, se obavezuje da garantuje tajnost ličnih podataka u okviru pružanja usluga organizovanja turističkih putovanja, kao i drugih turističkih usluga u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Zakon). Takođe, Rukovalac garantuje sigurnost i privatnost na internet platformi koju koristi, a koja se nalazi na web adresi: www.goldtravel.me.

Rukovalac prikuplja podatke o ličnosti fizičkih lica iz različitih izvora. U većini slučajeva, podatke o ličnosti daju direktno klijenti koji se opredijele da sa Rukovaocem stupe u ugovorni odnos. Određene podatke o ličnosti Rukovalac kreira obradom podataka u svrhe izvještavanja, analize itd. Pored toga, Rukovalac koristi i druge podatke fizičkih lica koji su dostupni ili su obezbijeđeni iz javnih izvora (javni registri, baze podataka, internet aplikacije, socijalne mreže ili drugi javni izvori podataka). Sve prikupljene podatke obrađuju zaposleni kod Rukovaoca u sklopu svojih radnih aktivnosti.

Rukovalac čuva i štiti podatke o ličnosti u cilju onemogućavanja svakog njihovog otkrivanja licima koja nisu ovlašćena. Rukovalac se obavezuje da neće prenositi, razmjenjivati ili prodavati podatke o ličnosti trećim licima, osim uz prethodno obavještenje i pribavljanje Vaše saglasnosti, uz primjenu odgovarajućih bezbjednosnih mjera i da će obrađivati podatke o ličnosti samo uz obezbijeđen pravni osnov i u definisane svrhe.

II Definicije i opšti pojmovi

U ovim Opštim uslovima, sljedeći izrazi imaju navedeno značenje:

Lice na koje se podaci odnose/Korisnik je fizičko lice koje se može identifikovati, neposredno ili posredno.

Podaci o ličnosti (lični podaci) jesu svi podaci koji se odnose na fizičko lice čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Obrada je svaka radnja u vezi sa podacima o ličnosti, bez obzira da li se vrši automatizovanom obradom ili na drugi način, kao što je prikupljanje, snimanje, evidentiranje, organizovanje, strukturiranje, čuvanje, mijenjanje, pretraživanje, konsultovanje, korišćenje, prenošenje, usklađivanje ili kombinovanje, brisanje ili uništavanje.

Profilisanje je svaki oblik automatske obrade podataka o ličnosti koji se sastoji od upotrebe podataka u svrhu procjene određenih svojstava fizičkog lica, posebno za analizu ili predviđanje aspekata u vezi sa radnim učinkom, materijalnim stanjem, ličnim sklonostima, interesima, pouzdanošću, ponašanjem.

Zbirka ličnih podataka je svaki strukturisani skup podataka o ličnosti koji su predmet obrade, a kojima se može pristupiti na osnovu određenih kriterijuma.

Rukovalac je fizičko ili pravno lice, državni organ, agencija ili drugo tijelo koje, samostalno ili zajednički sa drugim licima, utvrđuje svrhu i način obrade podataka. U Vašem slučaju, rukovalac je Turistička agencija „Gold Travel“ d.o.o. Podgorica

Obrađivač je fizičko ili pravno lice, državni organ, agencija ili drugo tijelo kome je Rukovalac povjerio da u njegovo ime obrađuje podatke o ličnosti.

Saglasnost je dobrovoljna, slobodna, izričita, informisana i nedvosmislena izjava volje lica na koje se podaci odnose kojom se daje pristanak, na obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose. Opšti uslovi čine sastavni dio pristanka.

Povreda bezbjednosti podataka o ličnosti je kršenje bezbjednosti koje dovodi do slučajnog ili namjernog uništenja, gubitka, izmjene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa podacima o ličnosti koji su preneseni, uskladišteni ili na drugi način obrađivani.

Nadzorni organ je nezavisni državni organ koji je osnovala država za sprovođenje nadzora nad primjenom Zakona. U CG vršenje tih poslova obavlja Agencija za zaštitu ličnih podataka (u daljem tekstu: AZLP).

III Područje primjene

Rukovalac ličnih podataka je:

Turistička agencija „Gold Travel“ d.o.o. Podgorica
Bulevar Veljka Vlahovića br. 3, 81000 Podgorica
e-mail: info@goldtravel.me

Odgovorno lice za zaštitu ličnih podataka (DPO) dostupno na:

e-mail: info@goldtravel.me

Poštom:

Turistička agencija „Gold Travel“ d.o.o. Podgorica
Ovlašćeno lice za zaštitu ličnih podataka, Bulevar Veljka Vlahovića br. 3, 81000 Podgorica

IV Vrsta podataka koji se prikupljaju

Lični podaci koje Rukovalac obrađuje su:

 1. ime i prezime, adresa, datum i mjesto rođenja, pol, bračno stanje, matični broj, broj lične karte, državljanstvo, broj zdravstvenog osiguranja;
 2. akademske i profesionalne kvalifikacije: stepen obrazovanja, titule, podatke o vještinama, znanju stranih jezika, obukama, istorija zaposlenja, biografija;
 3. finansijski podaci: broj bankovnog računa, podaci o zaradi i dodatanim naknadama;
 4. podaci o izvršenju radnih obaveza: pozicija, procjena nadzornog organa (lica), poslovna e-mail adresa, IP adresa,
 5. komunikacijski podaci: e-mail, broj telefona, kontakt srodnika za hitne slučajeve, kao i drugi podaci neophodni za izvršenje zakonom propisanih obaveza poslodavca i realizacije ugovora o radu, odnosno drugog ugovornog odnosa između zaposlenog i Rukovaoca.

 

Rukovalac ne obrađuje veći broj ili drugu vrstu ličnih podataka od onih koji su potrebni da bi se ispunila navedena svrha. Ukoliko se obrada posebnih vrsta podataka vrši na osnovu saglasnosti lica, ta saglasnost mora biti data u pisanoj formi koja obuhvata detaljne informacije o vrsti podataka koji se obrađuju, svrsi obrade i načinu korišćenja podataka.

Rukovalac prikuplja i obrađuje lične podatke zaposlenih, i to:

 1. personalni dosijei zaposlenih
 2. lista zarada;
 3. evidencija ulazaka i izlazaka;
 4. bolovanja, godišnji odmori, službena putovanja, plaćeno i neplaćeno odsustvo i slično

V Svrha prikupljanja i obrade

Rukovalac obrađuje podatke o ličnosti u svrhe navedene u odredbama poglavlja VI – IX ovog Pravilnika.

VI Zapošljavanje i upravljanje ljudskim resursima

Rukovalac obrađuje podatke o ličnosti za potrebe uspostavljanja i realizacije radnog odnosa, uključujući i druge ugovorne odnose po osnovu kojih Rukovalac angažuje saradnike i konsultante, kao što su podaci za potrebe utvrđivanja adekvatnosti i kvalifikacija kandidata za određena radna mesta, za upravljanje radnim vremenom i odsustvima, za obračun zarada, putnih troškova i dnevnica, za utvrđivanje naknada po osnovu bolovanja i drugih vidova odsustva sa radnog mesta, za procjenu napredovanja zaposlenih, za obezbeđivanje dodatnih obuka i edukacija i za disciplinske postupke.

VII Poslovne aktivnosti

Rukovalac je privredno društvo koje pruža usluge organizovanja putovanja i posredovanja u prodaji, kao i usluge realizacije putovanja i boravka turista, a koje ima licencu za obavljanje te djelatnosti.

Lični podaci klijenata, odnosno Korisnika Rukovaocu su neophodni radi izvršenja ugovornih obaveza, a kako bi se ispunili opšti uslove putovanja i obaveze propisane primenjivim zakonima.

Lične podatke Rukovalac prikuplja na svom zvaničnom veb-sajtu, putem call centra, e-pošte ili mobilne aplikacije.

Rukovalac će tražiti lične podatke kako bi obradio rezervaciju i pružio traženu uslugu, komunicirao sa Korisnikom (u slučaju problema sa rezervacijom, odlaganja, kašnjenja leta, sprovođenja ankete o kvalitetu usluga i sl.), slao podsjetnike, biltene i promotivne ponude, radi istraživanja tržišta i izvršenja administrativnih i zakonskih obaveza.

Rukovalac će zahtjevati sve neophodne podatke kao što su ime i prezime, kontakt podatke (broj telefona, e-mail adresu, adresu stanovanja), podatke o bankovnim/ kreditnim karticama, kao i druge podatke koji budu potrebni za izvršenje ugovornih i zakonskih obaveza.

U određenim slučajevima, ukoliko Korisnik posebne medicinske ili druge zahtjeve, biće potrebni i podaci o vašem zdravstvenom stanju. Da bi Rukovalac obrađivao ove podatke potrebna mu je vaša izričita saglasnost, odnosno pristanak za obradu takvih podataka, u suprotnom takve usluge se neće moći pružiti.

U određenim zemljama postoji zakonska obavezu da se nadležnim carinskim i graničnim vlastima omogući pristup informacijama o rezervacijama i putovanjima. U svrhu izvršenja tih zakonskih obaveza, lične podatke i podatke o putovanjima Rukovalac može otkriti nadležnim carinskim i imigracionim službama u mjestu/zemlji odakle otpočinjete putovanje ili mjestu/ zemlji odredišta. Takođe, na osnovu primenjivih zakona u određenim zemljama Rukovalac ima obavezu da prikupi informacije o pasošima i povezane informacije o svim putnicima prije leta u te zemlje ili iz njih.

Lične podatke Rukovalac prikuplja na sljedeće načine:

Prilikom rezervacije i kupovine – Podaci potrebni za rezervaciju odnosno kupovinu zavise od destinacije i u tu svrhu Rukovalac može tražiti sljedeće lične podatke:

 • minimum (uobičajeno): ime, prezime, broj telefona i/ili e-mail adresu
 • maximum, kada je to propisano primjenljivim zakonima: puno ime (ime, prezime, očevo ime ako je dostupno), pol, datum rođenja, nacionalnost, zemlja stanovanja, tip putnog dokumenta (obično pasoš), broj putnog dokumenta (datum isticanja i naziv nadležnog organa države koja je izdala pasoš)

 

Putem naloga – Da bi Rukovalac ponudio određenu vrstu usluga naš veb-sajt, može zahtjevati registraciju naloga, za potrebe:

 • Newsletters – radi slanja promotivnih ponuda, akcija ili zanimljivosti vezanih za kompaniju. Prilikom otvaranja naloga unose se lične podatke, i to: ime, prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i broj telefona.
 • Putem linka “Kontaktirajte nas” – U ovom slučaju lični podaci će isključivo biti korišćeni u svrhu odgovora na proslijeđeni zahtjev. Kopija se neće koristiti u bilo kakve svrhe osim, čuvanja e-maila u naznačenom vremenskom periodu.

 

Log fajlovi – Veb-sajt čuva određeni vremenski period informacije o IP adresi Korisnika u log fajlovima. Informacije u log fajlovima uključuju internet protocol (IP) adresu, tip pretraživača, Internet Service Provider (ISP), datum,vrijeme, referentna veb-stranica i druge informacije koju pretraživač može da zabilježi. Te informacije isključivo se koriste u svrhu otklanjanja eventualnih problema u funkcionisanju sistema.

Cookies i tehnologije za praćenje – Neke stranice veb-sajta mogu koristiti “cookies” i druge tehnologije za praćenje. “Cookie” je mali tekstualni fajl koji može da sadrži keširane podatke (IP adresu, e-mail adresu ili pasword) da Korisnik ne bi ponavljao repetitivne radnje. Takođe, mogu se skladištiti i podaci o geo lokaciji Korisnika, radi lakše navigacije Korisnika. Većina pretraživača dopušta kontrolu “cookies”-a, te ukoliko Korisnik može onemogućite “cookies”- e. U tom slučaju veb-sajt možda neće ispravno funkcionisati na pretraživaču. Ističemo važnost Izjave o privatnosti koja se može pronaći na svim drugim internet stranicama. Ova Izjava o privatnosti primenjuje se isključivo vezano uz informacije prikupljene na ovim Internet stranicama.

Google Analytics – Ovaj veb-sajt koristi usluge Gugl analitike (Google Analytics) za analizu veb-sajtova, koju nudi Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Sjedinjene Američke Države. Ova usluga omogućava dodeljivanje podataka sa različitih uređaja Korisnikovom identifikatoru i dozvoljava analiziranje radnji koje preduzima Korisnik sa nivoa posmatranih uređaja.

Na zahtjev operatera veb-sajt Gugl će koristiti ove informacije da bi procijenio korišćenje veb-sajta, tako da može sastaviti izveštaje o aktivnosti Korisnika na veb-sajtu i da bi operateru veb-sajta pružao druge internet i usluge vezane za veb-sajt. Obrada podataka u ove svrhe takođe je zakonito interesovanje operatera veb-sajta. Pravni osnov za korišćenje Gugl analitike: član 6.1. stav f) Uredbe o opštoj zaštiti podataka (GDPR)

Korisnik može spriječiti čuvanje kolačića tako što će odabrati odgovarajuće podešavanje u svom pretraživaču. U tom slučaju Korisnik neće moći u potpunosti da koristi sve funkcije veb-sajta. Takođe možete spriječiti Gugl da sakuplja i obrađuje podatke koje stvaraju kolačići i podatke o vašem korišćenju veb-sajta (uključujući IP adresu) time što će preuzeti i instalirati dodatak (add-on)

Google Ads i praćenje konverzije – Da bi se predložile usluge koje su najviše prilagođene očekivanjima Korisnika, ovaj veb-sajt koristi Guglov sistem prikazivanja oglasa (Google Ads) i koristi Guglovu funkcionalnost zvanu praćenje konverzije kako bi personalizovao onlajn oglase na osnovu interesovanja i lokacije. Opciju IP anonimizovanja kontroliše Google Tag Manager koristeći svoja interna podešavanja. Ova podešavanja su konfigurisana tako da zakonski zahtjevano anonimizovanje radi zaštite privatnosti obuhvati IP adrese. Oglasi se prikazuju na osnovu pretraživanja na sajtovima koji su dio mreže Google Display Network. Korisnik takođe može da odabere vrstu Guglovih oglasa koji im se prikazuju, ili da spriječi Gugl oglase zasnovane na interesovanjima na strani za podešavanje oglasa. Takođe može da spriječi kolačiće trećih lica posebnim programom koji obezbjeđuje Network Advertising Initiative.

Ako Korisnik ne želi da prima nikakve personalizovane oglase, može isključiti tu opciju prikazivanja oglasa preko Guglove strane za podešavanje oglasa.

Više informacija o tome kako Google koristi kolačiće se mogu pronaći u Guglovoj politici privatnosti.

Google Maps – Internet prezentacija koristi Google Maps kako bi se Korisnicima na privlačan način predstavila ponuda. Mapiranja Google Maps na internet prezentaciji povezana je putem API-ja.

Google Web fontovi – Kako bi se osigurala uniformnost fontova i ponuda predstavila na privlačan način, na internet prezentaciji Rukovaoca se koriste Goole Web fontove. Da bi ispravno prikazao fontove i tekst, internet pretraživač treba da se poveže sa Google serverima i da učita potrebne fontove u keš. Ukoliko pretraživač ne podržava Google Web fontove, koristiće se podrazumevani font računara.

VIII Komunikacije i informaciona bezbjednost

Rukovalac obrađuje podatke o ličnosti u svrhu upravljanja i održavanja funkcionisanja komunikacijske i informacione mreže, te održavanja informacione bezbjednosti.

IX Usklađivanje poslovanja sa relevantnim propisima

Rukovalac obrađuje podatke o ličnosti radi ispunjenja pravnih obaveza i usklađivanja poslovanja sa relevantnim pravnim propisima, pre svega iz domena turizma i ugostiteljstva, radnog, poreskog zakonodavstva, te sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma i slično.

X Pravni osnov za obradu i svrha obrade

Obrada podataka o ličnosti u svrhu izvršavanja ugovorenih obaveza

Obrada ličnih podataka odvija se u svrhu pružanja usluga radi izvršenja ugovora u ili kako bi se preduzele radnje na zahtjev Korisnika prije sklapanja ugovora.

Svaki proizvod ili uslugu prati dokumentacija iz koje se može informisati o pojedinačnim svrhama obrade podataka.

Obrada ličnih podataka na osnovu zakonske osnove

Obrada ličnih podataka uređena je propisima koji regulišu zaštitu ličnih podataka, sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma, kao i Opštoj regulativi za zaštitu ličnih podataka EU u djelovima u kojima ista nije u koliziji sa pozitivnim pravnim normama u Crnoj Gori.

Obrada ličnih podataka na osnovu saglasnosti klijenta

Obrada ličnih podataka može se zasnivati na izričitoj saglasnosti nosioca podataka.

XI Pristup ličnim podacima

Zaposleni

Pristup ličnim podacima Korsnika imaju zaposleni koji lične podatke obrađuju radi ispunjenja ugovorenih i zakonskih obaveza te ostvarivanja legitimnih interesa Rukovaoca.

Ugovoreni obrađivači

Za izvršavanje određenih usluga, Rukovalac ima potpisane ugovore sa određenim obrađivačima podataka (Obrađivači), koji mogu obrađivati lične podatke samo u skladu sa određenim zakonom ili pristankom Korisnika.

U ovoj situaciji se Obrađivaču ustupaju samo podaci neophodni za ostvarenje svrhe ugovorene obrade, i Obrađivači ih ne mogu koristiti za druge svrhe. U ovim slučajevima, uslovi obrade podataka i odgovornost za zaštitu podataka definisaće se ugovorom između Rukovaoca i Obrađivača.

Nadležni državni organi

U skladu sa Zakonima, Rukovalac u određenim slučajevima, ima obavezu da lične podatke proslijedi nadležnim državnim organima i organima koji su nadležni za finansijski, poreski ili bankarski nadzor (npr. CBCG, Uprava policije, Ministarstvo finansija, sudovi, tužilaštvo.

XII Period čuvanja podataka o ličnosti

Period u kojem se podaci o ličnosti čuvaju se mijenja u skladu sa pravnim osnovom i svrhom obrade određene kategorije podataka o ličnosti. Podaci o ličnosti se ne mogu čuvati duže nego što je neophodno za ispunjavanje svrhe u koju se odnosni podaci o ličnosti prikupljaju i obrađuju. Nakon ispunjavanja svrhe obrade, osim ukoliko ne postoji drugi pravni osnov ili osim ukoliko nije neophodno za pokretanje, sprovođenje ili odbranu pravnih zahtjeva, podaci o ličnosti se brišu, uništavaju, blokiraju ili anonimizuju.

XIII Način zaštite

Rukovalac u kontinuitetu razvija i unaprjeđuje sistem prikupljanja, obrade i arhiviranja podataka. Rukovalac sprovodi odgovarajuće pravne, tehničke i organizacione mjere u cilju obezbjeđenja neophodne sigurnosti i bezbjednosti podataka.

Neke od mjera zaštite koje se sprovode su:

 • kontrola zaposlenih na svim nivoima;
 • implementacija Politika i internih procedura koje se odnose na zaštitu podataka;
 • kontrola fizičkog pristupa sistemu i poslovnim prostorijama;
 • uspostavljanje tehničkih i proceduralnih mjera potrebnih kako bi IT infrastruktura bila implementirana u skladu sa najvišim sigurnosnim standardima.

XIV Prava klijenata

Rukovalac će obezbijediti da lica na koja se podaci odnose mogu koristiti svoja prava, konkretnije pravo na informisanje, pravo pristupa podacima o ličnosti, pravo na dopunu nepotpunog i izmjenu ili brisanje netačnog podatka o ličnosti, pravo na brisanje (gde je to dozvoljeno zakonom) podataka o ličnosti, pravo na povlačenje pristanka na obradu, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka.

Lica na koja se podaci odnose mogu podnijeti pisani zahtjev na način koji omogućava njihovu identifikaciju za svako od navedenih prava.

Primljene zahtjeve razmatra DPO. Rukovalac ima obavezu da dostavi odgovor na zahtjev podnijet od strane lica na koja se podaci odnose bez nepotrebnog odlaganja, a najkasnije u roku koji je propisan Zakonom.

Rukovalac ima obavezu da obezbijedi primjerak podataka o ličnosti koji se obrađuju, odnosno besplatno pruži tražene informacije fizičkom licu. Međutim, ukoliko su tvrdnje lica na koje se podaci odnose očigledno neosnovane ili pretjerane, a naročito ukoliko se ponavljaju, Rukovalac može da odbije da preduzme bio kakve aktivnosti u vezi sa zahtjevom.

1. Pravo na informisanje

Lice na koja se podaci odnose ima pravo da bude informisano o svojim pravima, obavezama i o pitanjima koja se odnose na obradu podataka o ličnosti u smislu ZZPL čak i prije nego što počne obrada tih podataka.

2. Pravo pristupa od strane lica na koje se podaci odnose

Lice na koje se podaci odnose ima pravo pristupa prikupljenim podacima o ličnosti u vezi sa njim, kao i na jednostavno korišćenje ovog prava u razumnim intervalima kako bi se upoznalo sa obradom i potvrdilo njenu zakonitost.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da od Rukovaoca dobije obavještenje o tome da li se njegovi podaci o ličnosti obrađuju i ukoliko je to slučaj, pristupi podacima o ličnosti i sljedećim informacijama: svrha i pravni osnov obrade, kategorije odnosnih podataka o ličnosti koje se obrađuju, primaoci ili kategorije primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni, postojanje prava da se od rukovaoca traži da se nepotpuni ili netačni podaci o ličnosti mijenjaju ili brišu ili postojanje prava na prigovor rukovaocu na odnosnu obradu, prava podnošenja prigovora nadzornom tijelu, ukoliko podaci o ličnosti nisu prikupljeni od lica na koje se oni odnose, sve raspoložive informacije u vezi sa njihovim izvorom.

3. Pravo na dopunu nepotpunog ili izmjene odnosno brisanje netačnog podatka

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da na pisani zahtjev od Rukovaoca dobije, u predviđenom zakonskom roku, izmjenu odnosno brisanje netačnih podataka koji se odnose na njega.

Uzimajući u obzir svrhu obrade, lice na koje se podaci odnose ima pravo na dopunu nepotpunog podatka o ličnosti, uključujući i mogućnost da odnosno dopunjavanje bude izvršeno na osnovu dodatne izjave.

4. Pravo na brisanje

Lice na koje se odnose podaci ima pravo da od Rukovaoca zahtijeva brisanje podataka o ličnosti koji se odnose na njega, ako obrada ličnih podataka nije u skladu sa zakonom.

5. Pravo na ograničavanje obrade

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da od Rukovaoca zahtjeva ograničenje obrade ukoliko se može primijeniti jedan od slijedećih slučajeva: (1) lice na koje se podaci odnose osporava tačnost njegovih podataka o ličnosti, na period koji rukovaocu omogućava da provjeri tačnost podataka o ličnosti, (2) lice na koje se podaci odnose je podnijelo zahtjev za brisanje ličnih podataka uz obrazloženje da njihova obrada nije u skladu sa zakonom, na period koji rukovaocu omogućava sprovođenje postupka po zahtjevu.

U slučaju kada je obrada ograničena na osnovu prethodnog stava, odnosni podaci o ličnosti će, uz izuzetak čuvanja, biti obrađivani samo uz pristanak lica na koje se podaci odnose ili radi pokretanja, sprovođenja ili odbrane pravnih zahtjeva ili radi zaštite prava drugog fizičkog ili pravnog lica

6. Pravo na povlačenje pristanka na obradu

Saglasnost za obradu podataka za namjene koje su opisane u ovom dokumentu, je dobrovoljan. Saglasnost je data samo za svrhe obrade navedene u saglasnosti i biće valjana do opoziva, tako da o tome obavještavate Rukovaoca, što neće imati nikakvog uticaja na bilo koji ugovoreni odnos između Vas i Rukovaoca ili na upotrebu proizvoda i usluga koje ne zahtijevaju takav pristanak. Rukovalac je u obavezi da obrađuje samo one lične podatke i poslije opoziva kako bi ispunila zakonske obaveze, zbog poštovanja ugovora sa vama, kao i zbog praćenja svojih zakonskih i legitimnih interesa.

7. Pravo na prenosivost podataka

Lice na koje se podaci odnose može da zahtjeva prenošenje podataka o ličnosti drugom rukovaocu, kada je to tehnički izvodljivo, odnosno kada se lični podaci koji su predmet zahtjeva za prenošenje, nalaze u strukturiranom i mašinski čitljivom formatu.

XV Završne odredbe

Rukovalac zadržava pravo izmjene ili dopune ovih Opštih uslova. Informacije su dostupne u poslovnici i na Internet stranici.

Za sve što nije posebno obrađeno sa ovim Opštim uslovima, važe odredbe važećeg zakonodavstva.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.